Tag Archives: เจ้าหน้าที่สนง.พมจ.สตูล รุดช่วยเหลือชายชรา อายุ 80 ปี อยู่เพียงลำพัง

เจ้าหน้าที่สนง.พมจ.สตูล ติดตามโครงการ ศพค.ย่านซื่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เม.ย.60 เวลา 09.00 น.สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมาย นางกฤติยา ปูรียา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ศพค.ย่านซื่อ และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และการช่วยเหลือ ส่งต่อ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน

เจ้าหน้าที่สนง.พมจ.สตูล ร่วมสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวที่ยื่นคำขอทำหนังสือประจำเรือ (Seebook)

วันที่ 4 มกราคม 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายธีรวัจน์ จุลนวล ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวนริศราส์ แออุดม ร่วมสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวที่ยื่นคำขอทำหนังสือประจำเรือ (Seebook) ณ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล