Tag Archives: ประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ (ระบบ Video conference)

ประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ (ระบบ Video conference)


วันอังคาร ที่ 2 พ.ค.60 เวลา 10.00น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ (ระบบ Video conference) โดยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงภารกิจงานกระทรวง พม.ที่ขอความร่วมมือจังหวัด/หน่วยงานในพื้นที่มีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมรศาลากลางจังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้ นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูลซึ่งอยู่ระหว่างไปราชการ ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมพมจ.ระนอง ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง