Tag Archives: ติดตาม โครงการรวมพลังเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ ตอน นครีสโตยมำบัง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง

ติดตาม โครงการรวมพลังเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ ตอน ดอกโดนแต่แรกโด้ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอควนโดน

วันศุกร์ ที่ 26 พ.ค. 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ นายนิกร ตู้ดำ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อม จนท. กลุ่มงานด้านเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ ติดตาม โครงการรวมพลังเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ ตอน ดอกโดนแต่แรกโด้ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอควนโดน

กิจกรรมขยายผลในพื้นที่ (ภายใต้งบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็ก) ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล กิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเด็ก และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอควนโดนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอควนโดน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล รวมจำนวน 60 คน

 

ติดตาม โครงการรวมพลังเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ ตอน นครีสโตยมำบัง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พ.ค. 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายนิกร ตู้ดำ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อม จนท. กลุ่มงานด้านเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ ติดตาม โครงการรวมพลังเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ ตอน นครีสโตยมำบัง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองสตูล กิจกรรมขยายผลในพื้นที่ (ภายใต้งบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็ก) ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

กิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเด็ก กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสตูล สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล รวมจำนวน 40 คน