จังหวัดสตูล ซ้อมเสมือนจริงปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนจากภัยสึกนามิ ในพื้นที่ อำเภอทุ่งหว้า

  

จังหวัดสตูล ซ้อมเสมือนจริงปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนจากภัยสึกนามิ ในพื้นที่ อำเภอทุ่งหว้า เพื่อทดสอบ          การบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน

               

24 มิ.ย.62) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ภูเก็ต และสตูล ดำเนินการทดสอบกลไกการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณกุศล เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศในกระบวนการแจ้งเตือนภัย การอพยพและการจัดการผลกระทบที่ได้รับจากภัยสึนามิ  จังหวัดสตูลจึงได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมเสมือนจริง โดยสมมุติสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 9 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ห่างจากประเทศไทยประมาณ 440 กิโลเมตร คาดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดคลื่นสึนามิ พร้อมทำการเปิดสัญญาญเตือนภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อพยพไปยังโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า ซึ่งกำหนดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพื่อฝึกซ้อมการใช้งานระบบสื่อสารในการแจ้งเตือนภัย ให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายมีทักษะ เกิดความชำนาญรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้งานได้เมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  ทั้งนี้จังหวัดสตูลมีพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ รวม 79 แห่ง 71 หมู่บ้าน 17 ตำบล 4 อำเภอ แบ่งเป็น อำเภอเมือง 7 ตำบล 21 หมู่บ้าน , อำเภอละงู 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน , อำเภอทุ่งหว้า 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน และอำเภอท่าแพ 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน

ที่มา : http://www2.satun.go.th