ITA

ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
— โครงสร้าง
— ข้อมูลผู้บริหาร
—– โครงสร้างผู้บริหาร
— อำนาจหน้าที่
— แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
— ข้อมูลติดต่อ
— กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
— ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
— Q&A
— Social Network
การบริหารงาน
— แผนดำเนินงานประจำปี
— รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
— รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
— คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การให้บริการ
—  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
— ข้อมูลเชิงสถิติ
— การให้บริการ
— รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ62
— รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ63
E- Service
การบริหารเงินงบประมาณ
— แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
— รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
— รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
— แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
— ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
— สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
—– o23 ก.พ.63
—– o23 ต.ค.62
—– o23 ธ.ค.62
—– o23 พ.ย.62
—– o23 ม.ค.63
—– o23 มี.ค.63
—– o23 เม.ษ.63
— รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
— นโยบายการบริหาร
—– ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
— การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพกรบุคคล
—– การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร
—– การประเมิณผลการปฏิบัติงาน
—– การพัฒนาบุคลากร
— หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
—– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
—– ประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการ 
—-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
— แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
— ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
— ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
–การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
—– โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
—–  กำหนดการโครงการขับเคลื่อน อพม.
—–  รูปภาพโครงการ อพมก1 และ 2
—–  รูปภาพโครงการขับเคลื่อน อพม.
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
— เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
—–เจตนาป้องกันการทุจริต
—– ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
—–การให้หรือรับของขวัญ (พมจ.)
— การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
—– การรับสินบน
—– มาตรการผลประโยชน์ทีบซ้อน (ผวจ.)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
— การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
—– จัดทำแผนคุณธรรม
— การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
—– รูปภาพการประชุมสำนักงาน
— การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
— แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
—รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
— รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

— มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
—จัดทำแผนคุณธรรม
— การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน