การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลได้รับการประสานจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทานพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาตรา 9 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี

ทั้งนี้ผู้สนใจที่จะสมัครหรือเสนอบุคคลเข้ารับการสรรหาโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 คันยายน 2562 รายละเอียด  คลิกที่นี่