Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (เม.ย.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนเมษายน 62
คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 3 รายการ

รายละเอียดคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

ประกาศจังหวัดสตูล
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560

ขอเชิญเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนท่านเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์ และประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน เสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560 โดยส่งแบบเสนอข้อมูล ตามเอกสารที่แนบ พร้อมบันทึกรายละเอียดข้องมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งกลับคืนสนง.พมจ.สตูล ภายในวันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60

เรียน  องค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล (องค์กรสาธารณประโยชน์) คลิก เอกสารแนบ

เรียน องค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล (องค์กรสวัสดิการชุมชน)  คลิก เอกสารแนบ

คลิก หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก