Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ก.ย.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนกันยายน 62
คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
และ ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายละเอียดตามไฟล์….ประกาศ งบ62(16ตค61)
ระเบียบ 61 (16ตค61)

 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (เม.ย.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนเมษายน 62
คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 3 รายการ

รายละเอียดคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม