Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล

ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล

การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์สาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล

1.แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
2.แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ คลิก
3.แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน คลิก

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561

1. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
4. แผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ก.ค.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนกรกฎาคม61
คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

รายละเอียดตามไฟล์….