Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการให้บริการของแต่ละฝ่าย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

ประการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

ประกาศการเปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่ 58

ประกาศการเปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่ 58
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

คลิก

ประกาศขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ

ประกาศขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบฟอร์มการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
ประเด็นปัญหาทางสังคมจังหวัดสตูล ปี 62
ประกาศคณะกรรมการ
หนังสือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

คลิก