Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

ประกาศขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ

ประกาศขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบฟอร์มการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
ประเด็นปัญหาทางสังคมจังหวัดสตูล ปี 62
ประกาศคณะกรรมการ
หนังสือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

คลิก 

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลได้รับการประสานจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทานพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาตรา 9 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี

ทั้งนี้ผู้สนใจที่จะสมัครหรือเสนอบุคคลเข้ารับการสรรหาโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 คันยายน 2562 รายละเอียด  คลิกที่นี่