Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ  ตำแหน่งนิติกร และ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดตามเอกสาร   รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คลิก  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561

1. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
4. แผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ก.ย.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนกันยายน61
คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
และ ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายละเอียดตามไฟล์….ประกาศ งบ62(16ตค61)
ระเบียบ 61 (16ตค61)