Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ พนักงานอำนวยการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ พนักงานอำนวยการ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครสอบ คลิก
***********************
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิก

ประกาศขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ

ประกาศขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบฟอร์มการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
ประเด็นปัญหาทางสังคมจังหวัดสตูล ปี 62
ประกาศคณะกรรมการ
หนังสือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

คลิก 

 

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561

1. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
4. แผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ