Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ

ประกาศขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบฟอร์มการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
ประเด็นปัญหาทางสังคมจังหวัดสตูล ปี 62
ประกาศคณะกรรมการ
หนังสือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

คลิก 

 

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561

1. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
4. แผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (เม.ย.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนเมษายน 62
คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
และ ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายละเอียดตามไฟล์….ประกาศ งบ62(16ตค61)
ระเบียบ 61 (16ตค61)