Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       

 

 

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.20 น.นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประสานการทำงานร่วมกันตามภารกิจ ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับพื้นที่จังหวัดสตูล
จากนั้น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาและและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบาย ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลด้วย

พมจ.สตูล ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

   

วันที่ 21 กันยายน 2561 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล   จำนวน 1200 ชุด โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธาน ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

 

 

 

 

สนง.พมจ.สตูล ได้รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สโลแกน “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง”

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น
“เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสือมวลชน ได้ระดมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศตลอดทั้งเดือน เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญ ของปัญหาความรุนแรงดังกล่าว ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และในปี ๒๕๖๑
ได้กำหนดการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการ
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด
“ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง”  โดยมีคำรณรงค์ “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง” โดยใช้
กิจกรรมการจัดขบวนรณรงค์ การติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว และกิจกรรมรณรงค์ดวยสอทีสร้างสรรค์ เพื่อให้สังคม
ทุกภาคส่วนได้มีความตระหนักต่อปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย และสร้างความร่วมมือเพื่อยุติความรุนแรง
ต่อ เด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

 

ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้

  

    

 

วันที่ 18 ต.ค 2561 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ (สร้างไทยไปด้วยกัน “สร้างบ้าน    สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง”) และร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ชุมชนหลังโรงยาง(โซนหลังช่อง 3 ) เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและบ้านที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ 12 หลัง พิธีเปิดธนาคารขยะ และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ ๙

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนง.เทศบาลจังหวัดสตูล โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน.