Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       

 

 

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.20 น.นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประสานการทำงานร่วมกันตามภารกิจ ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับพื้นที่จังหวัดสตูล
จากนั้น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาและและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบาย ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลด้วย

พมจ.สตูล ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

   

วันที่ 21 กันยายน 2561 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล   จำนวน 1200 ชุด โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธาน ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

 

 

 

 

พมจ.สตูลผลักดัน อพม.สตูล เปิดนปก.อพม.อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย

พมจ.สตูลผลักดัน อพม.สตูล เปิดหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (นปก.อพม.) อำเภอ

อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย

วันพุธที่ 26 ก.ค.60 เวลา 10.00 น. สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอเมืองสตูล และเครือข่ายภาคประชาชน จัดพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีนายศักดา  วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

 

นายศักดา  วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เปิดเผยถึงรายละเอียดการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือเรียกโดยย่อ นปก.อพม.อำเภอเมือง ถือเป็นการตอบโจทย์ของกระทรวงพม. ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) เนื่องจากความโดดเด่นในการเปิดหน่วยปฏิบัติงาน ของ อพม. ในพื้นที่โดยใช้กลไก อพม. ซึ่งถือเป็นการดำเนินตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน โดยนปก.อพม.อำเภอ มีบทบาทหน้าที่ 7 ประการ คือ 1)การระดมทรัพยากร บุคลากร จิตอาสา การรับบริจาค การจัดหางบประมาณ 2)การบริการ การให้คำแนะนำ การรับแจ้งเรื่อง การประสาน ส่งต่อ การให้ความช่วยเหลือ 3)การเฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ค้ามนุษย์ ยาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ 4)ศูนย์บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 5)การจ้างงานและการสร้างรายได้ 6)การกระจายผลผลิต การตลาด บริหารจัดการ 7)การค้นหากลุ่มเป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหาร นปก.อพม.อำเภอ เป็นกลไกในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนให้หน่วยดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ได้กล่าวว่า นปก.อพม.อำเภอเมืองสตูล ถือเป็นหน่วยปฏิบัติการที่เปิดอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากสนง.พมจ.สตูล ซึ่งได้ดูแลและพัฒนาศักยภาพ อพม.เพื่อให้เป็น สมาร์ทอพม. (SMARTอพม.) คือเป็น อพม.ที่มีคุณภาพมีกลยุทธ์ในการทำงาน (Strategy), มีคุณธรรม (Merit), มีความเท่าทันสถานการณ์ (Active) มีความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มเป้าหมาย (Relationship) และการทำงานเป็นทีมร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น (Team) ซึ่งหน่วยปฏิบัติการดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของ อพม. ในการเป็นสมาร์ทอพม.ได้เป็นอย่างดี

นายสุวรรณ ช่วยนุกุล  นายอำเภอเมืองสตูล  กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่พม. เห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อำเภอ ซึ่ง อพม.ถือเป็นตัวแทนภาคประชาชนของกระทรวงพม. ที่จะเข้ามาให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในอำเภอเมืองสตูล ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวก และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางอำเภอจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องสถานที่ และการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของนปก.อพม.อำเภอ

สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดหน่วยฯ ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล การจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายอาสาสมัคร และกิจกรรมการระดมทุนโดยการเลี้ยงน้ำชาเพื่อนำเงินรายได้ไปใช้ในกิจการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดสตูล

สนง.พมจ.สตูล ได้รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สโลแกน “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง”

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น
“เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสือมวลชน ได้ระดมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศตลอดทั้งเดือน เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญ ของปัญหาความรุนแรงดังกล่าว ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และในปี ๒๕๖๑
ได้กำหนดการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการ
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด
“ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง”  โดยมีคำรณรงค์ “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง” โดยใช้
กิจกรรมการจัดขบวนรณรงค์ การติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว และกิจกรรมรณรงค์ดวยสอทีสร้างสรรค์ เพื่อให้สังคม
ทุกภาคส่วนได้มีความตระหนักต่อปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย และสร้างความร่วมมือเพื่อยุติความรุนแรง
ต่อ เด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

 

ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้

  

    

 

วันที่ 18 ต.ค 2561 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ (สร้างไทยไปด้วยกัน “สร้างบ้าน    สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง”) และร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ชุมชนหลังโรงยาง(โซนหลังช่อง 3 ) เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและบ้านที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ 12 หลัง พิธีเปิดธนาคารขยะ และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน