Category Archives: ข่าวกิจกรรม

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล

สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับจังหวัดสตูล จัดโครงการครอบครัวร่วมใจก้าวสู่สังคมสูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง (งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ประชาชน ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการ จ.สตูล และผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมมอบของเกียรติบัตรแก่ ผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสตูล ประจำปี 2561

พิธีมอบถุงพระราชทาน


วันที่ 7-8 ต.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทาน ในอำเภอละงู จำนวน 1,500 ครอบครัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 500 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า และอำเภอเมืองสตูล จำนวน 1,000 ครอบครัว ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
  

ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์


ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม. และรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม. 

เตรียมความพร้อมการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสตูล

วันที่ 4 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.สตูล เพื่อเตรียมความพร้อมการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสตูล ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560
 

ต้อนรับ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       

 

 

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.20 น.นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประสานการทำงานร่วมกันตามภารกิจ ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับพื้นที่จังหวัดสตูล
จากนั้น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาและและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบาย ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลด้วย