Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล
จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบว่าด้วยการรับมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด และกระบวนการในการรับรองมาตรฐาน และเพื่อส่งเสริมให้ อพม.เข้ารับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีนางไลลา รอเกตุ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ”การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร” ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล คลิกดูรูปภาพ

โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” สานพลังเพื่อสังคม (CSR) จังหวัดสตูล

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” สานพลังเพื่อสังคม (CSR) จังหวัดสตูล ร่วมกับ ร.5 พัน 2 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ และเครือข่าย อพม.สตูล ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมกันนี้ ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบอาหารกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ และปล่อยขบวนรถเพื่อนำอาหารไปแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการ และครอบครัวผู้ด้อยโอกาส คลิกดูรูปภาพ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล คณะอนุกรรมการ และเลขานุการบริหารกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายคัมพร ทิพากร เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่ออนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ประจำปี 2563 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯมีมติอนุมัติโครงการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 348,156 บาท
ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล คลิกดูรูปภาพ

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 54/2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 54/2563 ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล            คลิกดูรูปภาพ

ร่วมรับชมการออกสลากกาชาด ประจำปี 2563

สนง.พมจ.สตูล ร่วมรับชมการออกสลากกาชาด ประจำปี 2563 คลิกดูรูปภาพ