Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561

 

      

            

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา  ศาลากลางจังหวัดสตูล

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล

10 เม.ย. 62 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวร่วมใจ ก้าวสู่สังคมอายุยุคใหม่ที่ไร้ความรุนแรง (บูรณาการร่วมกันระหว่างงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงานพร้อมเสวนาหัวข้อ “สังคมสูงอายุยุคใหม่ไร้ความรุนแรง”
กิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัว และศูนย์พัฒนาครอบครัว การแสดงของผู้สูงอายุ ชมนิทรรศการของเครือข่ายผู้สูงอายุและครอบครัว และการแข่งขันกีฬาผู้อายุ

 

 

วันคนพิการสากลจังหวัดสตูล

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2561โดยมีนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงาน มีกิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุน มอบเกียรติบัตรคนพิการต้นแบบระดับประเทศ 2561 มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาคนพิการ และผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสตูล มอบรถสามล้อโยกแก่คนพิการ ทอล์กโชว์ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/กีฬาพื้นบ้านคนพิการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

 

ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนกันยายน

   

วันที่ 10 ก.ค.62 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สนง พมจ.สตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนที่ผ่านมา พร้อมแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มแก่ อพม.ดีเด่นพิเศษ และประกาศเกียรติคุณแก่ อพม.ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กรุงเทพ โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ และปีนี้ พมจ.สตูล ได้ส่งอพม.เพื่อเข้าโลรางวัลจำนวน 2 ท่านคือ นางรุวัยดา ลีลานนท์ ได้รับรางวัล อพม.ดีเด่นพิเศษ นางสาวมานิต บัวดวง ได้รับรางวัล อพม.ดีเด่น