Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561

 

      

            

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา  ศาลากลางจังหวัดสตูล

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล

สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับจังหวัดสตูล จัดโครงการครอบครัวร่วมใจก้าวสู่สังคมสูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง (งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ประชาชน ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการ จ.สตูล และผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมมอบของเกียรติบัตรแก่ ผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสตูล ประจำปี 2561

วันคนพิการสากลจังหวัดสตูล

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2561โดยมีนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงาน มีกิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุน มอบเกียรติบัตรคนพิการต้นแบบระดับประเทศ 2561 มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาคนพิการ และผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสตูล มอบรถสามล้อโยกแก่คนพิการ ทอล์กโชว์ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/กีฬาพื้นบ้านคนพิการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

 

ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนพฤศจิกายน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม.   และรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม.

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มแก่ อพม.ดีเด่นพิเศษ และประกาศเกียรติคุณแก่ อพม.ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กรุงเทพ โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ และปีนี้ พมจ.สตูล ได้ส่งอพม.เพื่อเข้าโลรางวัลจำนวน 2 ท่านคือ นางรุวัยดา ลีลานนท์ ได้รับรางวัล อพม.ดีเด่นพิเศษ นางสาวมานิต บัวดวง ได้รับรางวัล อพม.ดีเด่น