เงินเยียวยา 3,000 บาท

เงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับ 3 กลุ่มเปราะบาง