โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา สป.พม.


วันจันทร์ ที่ 19 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เข้าร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา สป.พม. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กทม.เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานในสังกัด สป.พม. การประกวดผลงานการจัดการความรู้ดีเด่นของแต่ละหน่วยงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้/ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง โดย นายไมตรี อินทุสุตปพม.ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “นัก KM ปัจจัยสู่ความสำเร็จ”