โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ

วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และร่วมเสวนา หัวข้อ การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ในโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ณ สตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานประกอบการ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลูกจ้างเกิน 100 คนขึ้นไป และหน่วยงานของรัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 70 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน จำนวนทั้งหมด 40 คน