โครงการสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ประจำปี 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 สนง.พมจ.สตูล ได้ดำเนินการจัดโครงการสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ประจำปี 2559

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จังหวัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมจังหวัด ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูลเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในประเด็นการจัดทำแผนสวัสดิการสังคมจังหวัด ทิศทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการสร้างความเข้มแข็งในงานสวัสดิการสังคมตามแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

โดยนำสรุปผลการจัดโครงการสมัชชาเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติต่อไป

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_9842%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_9628%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_7602%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_768%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_711 %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_1973%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_3771 %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_6430%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_3300 %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_6707 %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_8899 %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1_9852