โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2560 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสตูล คณะกรรมการบริหารชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล
และเจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 150 คน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ภาคเช้าการบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสิทธิผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางดำเนินงานให้ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดสตูลมีความเข้มแข็ง
แนวทางการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาผู้สูงอายุให้ยั่งยืน และเสริมองค์ความรู้ทักษะในการขอรับการสนับสนุนโครงการ