โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล

วันที่ 13-15 มี.ค. 2560 สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมีนายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาววัชรี ศิริ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน
โดยมีกิจกรรม ได้แก่
1.การให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหลักการดำเนินชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน และเรื่อง เอดส์และอนามัยเจริญพันธ์ุ
2.กิจกรรมดูหนัง….นั่งคุย
3.กิจกรรม Lap กริ๊งๆๆ/Kahoot เรียนรู้เรื่อง พ.ร.บ.
4.ชี้แจงการรายงานผลโครงการ สดยอ./สดยต. ปี 2560
5.กิจกรรมฐานเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพ
6.กิจกรรมวิถีไทย
7.การประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชน ปี 2560
8.การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จำนวน 8 ราย
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย แกนนำ สภาเด็กฯ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และจนท.พมจ.สตูล จำนวน 55 คน