วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
2. ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาสังคม
3.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในภาครัฐและเอกชน
4. ส่งเสริมและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ผลักดันการพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมระบบการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. พัฒนากลไกการคุ้มครองทางสังคมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
3. พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
4. ระบบการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ค่านิยม

อุทิศตน  รู้หน้าที่  มีคุณธรรม  นำบริการ  ประสานความร่วมมือ ถือประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย