วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“พม. เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ ”

พันธกิจ

1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
3. พัฒนาองค์ความรู้ขีดความสามารถและระบบบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมโอกาศเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง
2. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย
3. ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม 
4. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล


Flagship Project

1. พม Connect
2. เวทีวิชาการและนวัตกรรมทางสังคม
3. Social Expo
4. ปรับเปลี่ยนระบบจ่ายเงินถึงผู้รับบริการ
5. ตั้งสำนักนโยบายสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6.การบริจาคให้ผู้ใช้บริการ
7. DT Upgrade
8.การพัฒนาบุคลากร
9. Joint KPIs
10.พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล

 

ค่านิยม

” อุทิศตน  อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข “