วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรมาตรฐานและมีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด ”

พันธกิจ

1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนากลไกเครือข่ายให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ประชาชน เข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม
4. พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
5. เพื่อให้อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6. เพื่อให้เกิดประชารัฐด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
7. เพื่อให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติหน้าที่ พมจ. PMQA ,การจัดสวัสดิการสังคมการควบคุมภายใน


เป้าประสงค์

1. กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงและเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สตูลเมืองแห่งความสุข
3. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและเข้มแข็งเกิดประชารัฐ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
4.เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
5. เป็นศูนย์ข้อมูลทางสังคมของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

1. พัฒนาระบบการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การช่วยเหลือและคุ้มกันทางสังคม การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิกลุ่ม
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไก ภาคีเครือข่ายอาสาสมัคร และภาคประชาสังคม
4.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานองค์กร

ค่านิยม

” อุทิศตน รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำบริการ ประสานความร่วมมือ ถือประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย “

 

ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กรของ สป.พม.