แผนผังองค์กร

นายไพฑูรย์ พัชรอาภา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


นางสมใจ โศภาวชิรพรพงศ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กะษา นางสาววรรณิษา  สันตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวมารีย๊ะ  มะอาลา
นักพัฒนาสังคม

นายสุริเยศ  เทพจินดา
พนักงานขับรถยนต์
สุ่ยนายไพโรจน์  ลู่สกุล
พนักงานขับรถยนต์
(กองทุนคนพิการ)

นายณัฐนันท์  ลารีนู
พนักงานขับรถยนต์
(จนท.เยียวยาฯ)

นายอนันต์  พรรณราย
พนักงานขับรถยนต์
(จนท.เยียวยาฯ)

นายวีระพันธ์  นิคร
พนักงานขับรถยนต์
(จนท.เยียวยาฯ)

นางจิดาภา ทองแก้ว
พนักงานทำความสะอาด

นางจุฬาลักษณ์ ชูเชิด
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวฝาตีม๊ะ หมันเส็น
นักวิชาการพัสดุ


นางสาววนิษฐา สุกุลประกอบกิจ
นิติกร


นางสาวสุไรยา โต๊ะแดง
ผ.ช.ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

 


นางไลลา  รอเกตุ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

นายวสันต์ สุทธิสงวน
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
img063นางนุชนาฏ  เปลี่ยนศรี
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img080นายจรัญ  บริสุทธิ์
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img083
นายชรินทร์    ซุ้ยขาว
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (จนท.เยียวยาฯ)

นางสาวนริศราส์  แออุดม
นักพัฒนาสังคม
เบลนางสาววิทยาภรณ์  โชคเกื้อ
นักพัฒนาสังคม
(กองทุนกสจ.)

นางสาวฟาริดา อาดำ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


นางสาววัชรี ศิริ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
5

นางกฤติยา  ปูรียา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาววีรนุช เภอรักษ์
นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ

นางสาววันดี  หลีนิ่ง
นักพัฒนาสังคม
(กองทุนคนพิการ)

นางสาวนัสรี  บาราสัน
นักสังคมสงเคราะห์
002นายธีรวัฒน์  สังขาว
(จนท.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์)
1
นางสาววัณทณา  เย็นจรัญ
นักพัฒนาสังคม
(กองทุนผู้สูงอายุ)
J
นางสาวยุวดี  แก้วทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
(กองทุนคนพิการ)
เป้
นายชยณัฐ ณ สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
(กองทุนผู้สูงอายุ)
img078
นายทวีศักดิ์  องศารา
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img092
นางสาววิจิตรา  สามัญ
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img081
นายวินัย  หลังชาย
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img062นางสาวนพมาศ  อังศุภานิช
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img070นายจักรินทร์  หมีนหวัง
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
นางสาวนริศราส์  แออุดม
นักพัฒนาสังคม

นางวิมลพันธ์ สุวรรณวงศ์มาลี
นักสังคมสงเคราะห์

 

 

 

นางสาวหทัยรัตน์ 3909900018342
นางสาวหทัยรัตน์  เจษฎานนท์นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ
003นายนิกร  ตู้ดำ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
1 001
นางสาวนิตยา  อุศมา
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ

กะดา
นางสาวนฤมล  แดงคง
นักพัฒนาสังคม
พี่มิ้น
นางเจือจันทร์  โคษาราช
นักพัฒนาการเด็ก
rนายวารุตม์  กาสิกา
นักพัฒนาสังคม
(กองทุนคนพิการ)
บังเกียร์
นายศักรินทร์  มรรคาเขต
นิติกร
(กองทุนคนพิการ)

นายพงศกร อั้นทอง
นิติกร
(กองทุนคนพิการ)

นางสาวสุชาดา อโณทัย
นิติกร
(กองทุนผู้สูงอายุ)
img084
นางสาวจรรญา  องศารา
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img093นางสาวฝ่าตีม๊ะ  เหมาะแหล่
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img076
นางสาวต่อฮีเราะ  เหมาะแหล่
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img087นางมีน๊ะ  แดหวามาลัย
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)

นายอนุชา  รอเกตุ
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)

นางสาวณัชวา โต๊ะประดู่
นักพัฒนาสังคม
(จนท.ยุติความรุนแรงฯ)

นายพีรวัส งะสงบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจุฑามาศ ชอบหวาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล