แผนผังองค์กร


นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางอุไร 3930100990777นางอุไร  อินทะเสโน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มฯ
กะษา นางสาววรรณิษา  สันตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายอาซีส 3910100046505 นายอาซิส  งะหลี
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

น.ส.กัญญมน ทรัพย์สินทวีกุล
นิติกร
ปุก
นางสาววิลาวัลย์  ฤกษ์ชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
มด
นางสุอาภรณ์  ศิริวัง
พนักงานอำนวยการ
ย๊ะ
นางสาวมารีย๊ะ  มะอาลา
ผช.ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวอรุณี  แกสมาน
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
พี่เอ๋
นายสุริเยศ  เทพจินดา
พนักงานขับรถยนต์
002นายธีรวัฒน์  สังขาว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สุ่ยนายไพโรจน์  ลู่สกุล
พนักงานขับรถยนต์
(กองทุนคนพิการ)

นายณัฐนันท์  ลารีนู
พนักงานขับรถยนต์
(จนท.เยียวยาฯ)

นายอนันต์  พรรณราย
พนักงานขับรถยนต์
(จนท.เยียวยาฯ)

นายวีระพันธ์  นิคร
พนักงานขับรถยนต์
(จนท.เยียวยาฯ)

นายสิทธิชัย คงชุม
พนักงานขับรถยนต์
(จนท.เยียวยาฯ)

นางจิดาภา ทองแก้ว
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสมจิตร์ ตั้งจิตรวรวงศ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มฯ

j
นางสมใจ โศภาวชิรพรพงศ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
img063นางนุชนาฏ  เปลี่ยนศรี
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img080นายจรัญ  บริสุทธิ์
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img083
นายชรินทร์    ซุ้ยขาว
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (จนท.เยียวยาฯ)

นางสาวนริศราส์  แออุดม
นักพัฒนาสังคม
เบลนางสาววิทยาภรณ์  โชคเกื้อ
นักพัฒนาสังคม
(กองทุนกสจ.)

นายอนุสรณ์ สะเล่
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายธีรวัจน์ 3919900130584
นายธีรวัจน์  จุลนวล
นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
5

นางกฤติยา  ปูรียา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

น.ส.วิมลพันธ์ จันทร์เพ็ง
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาววันดี  หลีนิ่ง
นักพัฒนาสังคม
(กองทุนคนพิการ)

นางสาวนัสรี  บาราสัน
นักสังคมสงเคราะห์

น.ส.อติกานต์ จุลนันโท
(จนท.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์)
1
นางสาววัณทณา  เย็นจรัญ
นักพัฒนาสังคม
(จนท.ยุติความรุนแรงฯ)
J
นางสาวยุวดี  แก้วทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
(กองทุนคนพิการ)
เป้
นายชยณัฐ ณ สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
(กองทุนผู้สูงอายุ)
img078
นายทวีศักดิ์  องศารา
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img092
นางสาววิจิตรา  สามัญ
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img081
นายวินัย  หลังชาย
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img062นางสาวนพมาศ  อังศุภานิช
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img070 นายจักรินทร์  หมีนหวัง
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)

 

 

นางสาวหทัยรัตน์ 3909900018342
นางสาวหทัยรัตน์  เจษฎานนท์นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ
003นายนิกร  ตู้ดำ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
1 001
นางสาวนิตยา  อุสมา
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
กะดา
นางสาวนฤมล  แดงคง
นักพัฒนาสังคม
พี่มิ้น
นางเจือจันทร์  โคษาราช
นักพัฒนาการเด็ก
rนายวารุตม์  กาสิกา
นักพัฒนาสังคม
(กองทุนคนพิการ)
อาดิล
นายอาดิล  หวังกุหลำ
นักพัฒนาสังคม
(กองทุนผู้สูงอายุ)
บังเกียร์
นายศักรินทร์  มรรคาเขต
นิติกร
(กองทุนคนพิการ)

นางสาวสุชาดา อโณทัย
นิติกร
(กองทุนผู้สูงอายุ)
img084
นางสาวจรรญา  องศารา
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img093นางสาวฝ่าตีม๊ะ  เหมาะแหล่
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img076
นางสาวต่อฮีเราะ  เหมาะแหล่
นักพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
img087นางสาวมีน๊ะ  หมาดปันจอร์
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)
อิบนายอนุชา  รอเกตุ
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(จนท.เยียวยาฯ)