เอกสารสนง.

เอกสารสำนักงานฯ

1.แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ -ขออนุมัติซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
2.รายชื่อจนท.สนง.พมจ.สตูล รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน – 55 คน ณ วันที่ 4 ม.ค.61
3.แบบฟอร์มตัวชี้วัดรายบุคคล สมุดประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กอส.)-รวม (ปร