เสริมสร้างศักยภาพแกนนำครอบครัว ลดความรุนแรงในเด็กเล็ก (ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัว ลดความรุนแรงในเด็กเล็ก ประจำปี 2560)

วันอังคารที่ 16พ.ค.60 เวลา 13.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนนำครอบครัว ลดความรุนแรงในเด็กเล็ก (ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัว ลดความรุนแรงในเด็กเล็ก ประจำปี 2560)ในพื้นที่นำร่อง 4 พื้นที่ ณ ห้องประชุมบารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยนายภัทรพล รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายสตูล สังคมแห่งความสุข ” มีกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการลดความรุนแรงในเด็กเล็ก ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ทม.สตูล ,ทต.คลองขุด, อบต.กำแพง และอบต.ปากน้ำ และการพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กด้วยความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน