เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 11 ครอบครัว


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางกฤติยา ปูรียา นักพัฒนาสังคมชำนาญการร่วมกับเจ้าหน้าที่และอพม.อำเภอมะนังและอำเภอละงู ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 11 ครอบครัว พร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์ นมกล่องเพื่อขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม