เยี่ยมบ้านแม่ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล ประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 10.00 น.-14.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล เข้าร่วมเยี่ยมบ้านแม่ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 จำนวน 2 ราย คือ นางกัลยกร เกตุสวัสดิ์ ได้รับการเสนอชื่อโดย อำเภอท่าแพ เป็นแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และนางอาภรณ์ สินดำ ได้รับการเสนอชื่อโดยศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมจังหวัดสตูล เป็นแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงเยี่ยมบ้านและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จากแม่ บุคคลแวดล้อม และคนในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น แห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ซึ่งได้กำหนดจัดประชุมในวันที่ 26 พ.ค. 60 นี้