เก็บข้อมูลตามโครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม (TPSO POLL)

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เม.ย.60 เวลา 08.30 น.สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เยียวยาฯ ประจำอำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า ร่วมกับ สสว.12 เก็บข้อมูลตามโครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม (TPSO POLL)
โดยลงพื้นที่จัดเก็บแบบสอบถามในประเด็น “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ” กลุ่มเป้าหมายประชาชนวัยทำงานที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอละงูและอำเภอทุ่งหว้า จำนวน 200 ชุด