เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ

เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ

รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือตามกรณีดังนี้

1.สงเคราะห์เฉพาะหน้า

   1.1 กรณีเสียชีวิต                 รายละ 6,000.-บาท (ยกเว้น เจ้าหน้าที่รัฐ)

1.2 กรณีบาดเจ็บ                รายละ 3,000.-บาท (ยกเว้น เจ้าหน้าที่รัฐ)

2.การช่วยเหลือเงินปลอบขวัญฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัสหรือ

ทุพพลภาพ                          รายละ 200,000.-บาท

3.เงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่องแก่เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษา ที่บิดา/มารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและทุพพลภาพ หรือเด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษา ที่บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี

  3.1 ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา                รายละ1,000.-บาท/คน/เดือน

3.2 ระดับมัธยมศึกษา/กศน./เด็กก่อนวัยเรียน  รายละ1,500.-บาท/คน/เดือน

3.3 ระดับอุดมศึกษา                              รายละ2,500.-บาท/คน/เดือน

***หมายเหตุ : หากไม่ศึกษาจะไม่ได้ค่าใช้จ่ายรายเดือน

4.การจ่ายเงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่องแก่ผู้พิการ เดือนละ 1,000-3,000.-บาท/เดือน ตามลักษณะความพิการ 

5.การจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่อุปการะเด็กที่บิดาและมารดาเสียชีวิตจาก จชต.แบบครอบครัวอุปถัมภ์                       รายละ 2,000.-บาท/เดือน

***หมายเหตุ : กรณีอุปการะเกิน 2 คนขึ้นไปเหมาจ่าย 5,000.-บาท/เดือน

เอกสารการขอรับความช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต

1.ผู้เสียชีวิต

1.1 สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่

ที่เกิดเหตุการณ์                                         จำนวน 1 ฉบับ

1.2 หนังสือรับรองเหตุการณ์ จาก 3 ฝ่าย (ปกครอง/ทหาร/ตำรวจ)

อำเภอพื้นที่เกิดเหตุเป็นผู้ออก                          จำนวน 1 ฉบับ

1.3  สำเนาใบมรณะบัตร                                   จำนวน 1 ฉบับ

1.4  สำเนาทะเบียนบ้าน                                   จำนวน 1 ฉบับ

1.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                      จำนวน 1 ฉบับ

1.6  ใบรับรองแพทย์                                       จำนวน 1 ฉบับ

2.ผู้ขอรับการช่วยเหลือ (ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือ)

2.1  สำเนาทะเบียนบ้าน                                  จำนวน 2 ฉบับ

2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                      จำนวน 2 ฉบับ

2.3  ทะเบียนสมรส                                         จำนวน 1 ฉบับ

3.ผู้พึ่งพิง (บุตร/ผู้ที่อยู่ในความอุปการะดูแล)

3.1  สำเนาประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร        จำนวน 1 ฉบับ

3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน                                     จำนวน 1 ฉบับ

3.3  ใบรับรองการศึกษาของบุตรจากสถานศึกษา (ถ้ามี)

ฉบับจริง                                                 จำนวน 1 ฉบับ

3.4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่มีชื่อเด็ก)        จำนวน 1 ฉบับ

**********************

***หมายเหตุ : ต้องส่งทุกปีการศึกษานั้นๆ

เอกสารการขอรับความช่วยเหลือกรณีบาดสาหัส/ฟื้นฟูสมรรถภาพ

1.ผู้บาดเจ็บ

1.1. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่

ที่เกิดเหตุการณ์                                           จำนวน 1 ฉบับ

1.2. หนังสือรับรองเหตุการณ์ จาก 3 ฝ่าย (ปกครอง/ทหาร/ตำรวจ)

อำเภอพื้นที่เกิดเหตุเป็นผู้ออก                                    จำนวน 1 ฉบับ

1.3. ใบรับรองแพทย์                                                    จำนวน 1 ฉบับ

1.4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                               จำนวน 1 ฉบับ

1.5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                   จำนวน 1 ฉบับ

1.6. รูปถ่ายเต็มตัว (กรณีฟื้นฟู)                               จำนวน 2 รูป

1.7. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ

2.ผู้พึ่งพิง (บุตร/ผู้ที่อยู่ในความอุปการะดูแล)

2.1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร       จำนวน 1 ฉบับ

2.2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                      จำนวน 1 ฉบับ

2.3. ใบรับรองการศึกษาของบุตรจากสถานศึกษา (ถ้ามี)

ฉบับจริง                                                  จำนวน 1 ฉบับ

2.4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่มีชื่อเด็ก)          จำนวน 1 ฉบับ

**********************

***หมายเหตุ : ต้องส่งทุกปีการศึกษานั้นๆ