อำเภอเมือง

เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ ประจำอำเภอเมือง

                      

น.ส. ต่ออีเราะ เหมาะแหล่                          น.ส.อรุณี แกสมาน
นักพัฒนาสังคม                                 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม