อำเภอละงู

หน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นปก.อพม.) อำเภอละงู

โครงสร้างองค์กร นปก.อพม.อำเภอละงู

ทบาทหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12 ประการ

ความเป็นมาการจัดตั้งหน่วย
ข้อมูลอำเภอละงู