อำเภอมะนัง

หน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นปก.อพม.) อำเภอมะนัง

โครงการองค์กร นปก.อพม.อำเภอมะนัง

ข้อมูลอำเภอมะนัง

บทบาทหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12 ประการ

ความเป็นมาการจัดตั้งหน่วย