อำเภอมะนัง

เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ ประจำอำเภอมะนัง

                

นายจรัญ  บริสุทธิ์                                                     นายชรินทร์    ซุ้ยขาว
นักพัฒนาสังคม                                                 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม