อำเภอทุ่งหว้า

หน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นปก.อพม.) อำเภอทุ่งหว้า

โครงสร้างองค์กร นปก.อพม.อำเภอทุ่งหว้า


บทบาทหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12 ประการ

ความเป็นมา การจัดตั้งหน่วย

ข้อมูลอำเภอทุ่งหว้า