อำเภอทุ่งหว้า

เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ ประจำอำเภอทุ่งหว้า

            

นางนุชนาฏ  เปลี่ยนศรี                                      นายจักรินทร์  หมีนหวัง
นักพัฒนาสังคม                                               เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม