อำเภอควนโดน

เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ ประจำอำเภอควนโดน

                   

นางมีน๊ะ แดหวามาลัย                                นางสาววิจิตรา  สามัญ
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม                                  นักพัฒนาสังคม