อำเภอควนกาหลง

หน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นปก.อพม.) อำเภอควนกาหลง

โครงสร้างองค์กร นปก.อพม.อำเภอควนกาหลง

ข้อมูลอำเภอควนกาหลง


บทบาทหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12 ประการ

ความเป็นมา การจัดตั้งหน่วย