อำเภอควนกาหลง

เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ ประจำอำเภอควนกาหลง

                 

นางสาวฝ่าตีม๊ะ  เหมาะแหล่                       นางสาวนพมาศ  อังศุภานิช
นักพัฒนาสังคม                                            เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม