องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ในชุมชนคลองเตย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย กทม. จากนั้น ได้ติดตามคณะองคมนตรีลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย ณ ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3โดยได้นำกราบเรียนท่านองคมนตรี เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยตามภารกิจของกระทรวง พม. ทั้งนี้ ท่านองคมนตรี ได้ขอให้กระทรวง พม. และ กทม. ดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีมั่นคงปลอดภัย การดูแลสุขภาพของประชาชน และการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนต่อไป