หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good  Governance” เป็นหลักการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้ยังยืน

ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2544 ระบุว่า หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๖ ประการดังนี้

1.  หลักนิติธรรม  คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม   ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล

2.  หลักคุณธรรม  คือ  การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น

3.  หลักความโปร่งใส  คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์กรให้ มี ความโปร่งใส   มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้ การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น

4.  หลักความมีส่วนร่วม  คือ  การทำให้ สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมี ส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็น ในการตัดสินใจสำคัญ ๆ  ของสังคม  โดยเปิดโอกาสให้ ประชาชนมี ช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

5.  หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ต้องตั้งใจปฏิบัติ ภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้ บริการแก่ ผู้มารับบริการ  เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าทีการงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขได้ ทันท่วงที

6.  หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ดังนี้

1. ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ

2. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน โดยแจ้งให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร

3. ส่งเสริมค่านิยมขององค์กร โดยการปฏิบัติให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาล

4. มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. การเข้าถึงประชาชนและต้องรับผิดชอบต่อการทำงานและผลงานอย่างจริงจัง