ศูนย์ข้อมูลทางสังคม จ.สตูล

-ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านสังคม                                                             -ข้อมูลแผนที่ทางสังคม (Social Map)

-สถิติด้านสังคม STAT INFO                                                                    -ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม

-ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม                                                                     -ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

-ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง)                                                         -ข้อมูลสถิติจำแนกตามสาขา (สำนักงานสถิติจังหวัด)

-ระบบรายงานผลการดำเนินงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

-ระบบงานบริการทางสังคม                                                                        -ข้อมูลการให้บริการของ สนง.พมจ.สตูล

กลุ่มเป้าหมาย

การให้การช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาณการณ์การฆ่าตัวตายของคนไทย มิถุนายน 2563

รายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2563

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบประเมินผลศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล