ศูนย์ข้อมูลทางสังคม จ.สตูล

-ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านสังคม
—ข้อมูลประชากรจังหวัด
—ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

-ข้อมูลแผนที่ทางสังคม (Social Map)
—ข้อมูลสถานการณ์/สถิติผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map)
—ข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม