หนังสือการถอดบทเรียนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกสจ.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดทำหนังสือการถอดบทเรียนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำ 2559
คลิก  เอกสารถอดบทเรียนโครงการ ปี 2559 
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล