ส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ

วันอังคาร ที่ 16 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ นางไลลา รอเกตุ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสตูล สนง.จัดหางานจังหวัดสตูล และสนง.แรงงานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ พร้อมติดตามผลการปฏิบัติการจ้างงานคนพิการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ หจก.พลายงามพาราวู๊ด , บ.กว๋างเขิ๋น รับเบอร์(สตูล) สตูล , บ.เคเอสพีพาราวู๊ด จำกัด , บ.ปาล์มไทยพัฒนา จำกัด , ฟาร์มชูสิน (เตือนใจ) 99 จำกัด และ โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ