ส่งมอบครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7 พื้นที่

วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.จังหวัดสตูล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7 พื้นที่ โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว