สารสนเทศ


DPIS : โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม

EIS : ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
     เป็นระบบซึ่งเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศที่สำคัญหรือที่อยู่ในความสนใจจากระบบ MIS และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตามแบบจำลองต่าง ๆ กับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Google Map) โดยนำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งง่ายต่อการเข้าใช้งาน

MIS : ระบบสารสนเทศทางสังคม
นำเสนอข้อมูล/สารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งง่ายต่อการใช้งานเหมือนเว็บไซต์ทั่วไป ข้อมูลสารสนเทศที่นำเสนอ แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ครอบคลุม 1)สถานการณ์ที่สำคัญ 2)กลุ่มเป้าหมาย 3)เชิงประเด็น 4)ข้อมูลพื้นฐานแต่ละรายการข้อมูล ประกอบด้วย ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูล กราฟ และแผนที่ Google Map โดยสามารถสืบค้นในระดับจังหวัด/อำเภอ และ/หรือตำบล และสืบค้นตามปี พ.ศ.ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้บน Tablet

GIS : ระบบภูมิสารสนเทศ
    นำเสนอข้อมูล/สารสนเทศในรูปแบบ GIS ผู้ใช้งานต้องติดตั้งระบบฯ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานก่อน ข้อมูล/สารสนเทศที่นำเสนอได้จัดเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับระบบ MIS โดยแต่ละรายการข้อมูลจะสามารถแสดงผลทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน บนภาพแผนที่ได้