สภาเด็กและเยาวชนจ.สตูล จัดโครงการอาสาสัญจร


สนง.พมจ.สตูล โดยงานกิจการเด็กและเยาวชน ติดตามงาน/กิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าแพ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล จัดโครงการอาสาสัญจร พื้นที่อำเภอท่าแพ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสาคร ตำบลท่าแพ ตำบลท่าเรือ และตำบลแป-ระ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรมประกอบด้วยการปรับภูมิทัศน์ การทาสีศาสนสถาน ระหว่างวันที่ 8 – 11 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา
  

สนง.พมจ.สตูล โดยงานกิจการเด็กและเยาวชน ติดตามงานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอควนโดน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล จัดโครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายเยาวชนเด็กควนโดน เมื่อวันที่ 10 และ 12 พ.ค. 2560 พื้นที่อำเภอควนโดน 2 พื้นที่ได้แก่ มัสยิดบ้านทุ่งมะปรัง ตำบลวังประจัน และโรงเรียนบ้านควนสตอ ตำบลควนสตอ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ คือแกนนำเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอควนโดน กิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิเด็ก การจัดเวทีสมัชชา การจัดทำสถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายเด็กและเยาวชน