ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของคนพิการ

วันที่ 25 ม.ค 2560 สนง.พมจ.สตูล โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
มอบหมายให้ นส.นัสรี บาราสัน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ร่วมกับ จนท.สนง.จัดหางานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของคนพิการ
ตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560