ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม ตามโครงการติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


วันอังคาร ที่ 20 มิ.ย.60 เวลา 08.30 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เยียวยาฯ ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม ตามโครงการติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กลุ่มที่ 1 พื้นที่ อ.เมือง จำนวน 22 ราย กลุ่มที่ 2 พื้นที่ อ.ท่าแพ และ อ.ละงู จำนวน 12 ราย