ร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560 – 2564

s__5414938s__5414939
วันที่ 11 ต.ค. 2559 สนง.พมจ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลาและสตูล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการจัดทำ(ร่าง)นโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560 – 2564 ณ สตารินทร์ รีสอร์ท จ.สตูล

เพื่ออภิปรายสะท้อนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง)นโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560 – 2564 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และด้านการพัฒนาและการบริหารข้อมูล

s__5414934 s__5414935 s__5414936 s__5414937   s__5414940