ร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2560-2562


วันจันทร์ ที่ 3 ก.ค.60 เวลา 09.30 น. นายอําพร ณ นิโรจน พมจ.สตูล รวมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2560-2562 ตอหนวยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ณ หองประชุมสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงเจตนารมณ วัตถุประสงค และแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2560-2562 แกหนวยงานภาครัฐในพื้นที่