รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนิติกร
คลิก ประกาศรายชื่อ

ประกาศจังหวัดสตูล
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม     จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนิติกร                  จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดที่แนบ
คลิก  CCF200425601

ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

หากผู้ใดสนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2558
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.owf.go.th   คลิก