รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ( พ.ศ.2560 – 2564)

ระหว่างวันที่ 4 – 5 ก.ย.59 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายนางเจือจันทร์ โคษาราช ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ( พ.ศ.2560 – 2564)

วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาสตรี ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ให้เกิดความสมบูรณ์และสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานสตรีให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สนง.พมจ.ทุกจังหวัด และผู้แทนจากองค์กรเอกชน รวมทั้งสิ้น 240 คน

เนื้อวิชาการประกอบด้วย

1.การบรรยายผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.ที่11 ( พ.ศ.2555-2559) โดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี จาก สค.

2. การอภิปรายการจัดทำแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.ที่12(พ.ศ.2560 – 2564)

3.การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาสตรี ฉ.ที่12 พิธีเปิดโดย นางรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี จาก สค.

153167 153168 153169 153172