ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1HxARQt6wjXut38cotlNBd5tEwoPa2tdr/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>