ระบบสารสนเทศด้านสังคม (SIS)

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศด้านสังคม Social Information System (SIS):
พัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพด้วยระบบสารสนเทศด้านสังคม
ศุกร์ที่ 24 เม.ย.58 9-12 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเป็นประธาน

134

ผลการประชุม

เพื่อรับทราบ และทำความเข้าใจระบบภูมิสารสนเทศด้านสังคมพร้อมเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน เพื่อแก้ปัญหาด้านสังคมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์

ระบบสารสนเทศด้านสังคม

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศด้านสังคม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนฐานข้อมูล และ
  2. ส่วนการนำเสนอข้อมูล/สารสนเทศ (ตามข้อย่อย)

2.1 ระบบนำเข้าข้อมูล (จากส่วนกลาง :ศทส.)

2.2 ระบบฐานข้อมูลด้านสังคม (คลังข้อมูลทุติยภูมิ)

2.3 ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ระบบวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม (SDSS)

2.4 ระบบสารสนเทศทางสังคม (MIS)

2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS)

25
                                                  6

  1. ระบบนำเข้าข้อมูล (จากส่วนกลาง :ศทส.)

             เป็นการนำเข้าแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งก่อนการนำเข้าข้อมูลทุกชุดจะถูกจัดระเบียบและตรวจสอบความถูกต้อง (Data Cleansing) ของข้อมูลจากผู้ดูแลระบบ (ศทส.) ก่อนทุกครั้ง

  1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคม (คลังข้อมูลทุติยภูมิ)

เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านสังคมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เช่น

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย             : เด็ก/เยาวชน ครอบครัว สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข้อมูลสถานการณ์ที่สำคัญ   : การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การคลอดบุตรของวัยรุ่น เด็กขาดอุปการะ ครอบครัวหย่าร้าง
ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คนพิการถูกทอดทิ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน                       : ข้อมูลประชากร ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบอาชีพและมีงานทำ ด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา ข้อมูลคนต่างด้าว

ข้อมูลในกลุ่มประเทศอาเซียน

710
810

  1. ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

นำเสนอข้อมูล/สารสนเทศในรูปแบบ GIS ผู้ใช้จะต้องติดตั้งระบบฯ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานก่อน ข้อมูล/สารสนเทศที่นำเสนอได้จัดเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับระบบ MIS โดยแต่ละรายการข้อมูลจะสามารถแสดงผลทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน บนภาพแผนที่ได้

  1. ระบบสารสนเทศทางสังคม (MIS)

นำเสนอข้อมูล/สารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งง่ายต่อการใช้งานเหมือนเว็บไซต์ทั่วไป ข้อมูลสารสนเทศที่นำเสนอ แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ครอบคลุม 1)สถานการณ์ที่สำคัญ 2)กลุ่มเป้าหมาย 3)เชิงประเด็น 4)ข้อมูลพื้นฐาน  แต่ละรายการข้อมูล ประกอบด้วย ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูล กราฟ และแผนที่ Google Map โดยสามารถสืบค้นในระดับจังหวัด/อำเภอ และ/หรือตำบล และสืบค้นตามปี พ.ศ.ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้บน Tablet

  1. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS)

เป็นระบบซึ่งเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศที่สำคัญหรือที่อยู่ในความสนใจจากระบบ MIS และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตามแบบจำลองต่าง ๆ กับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Google Map) โดยนำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

9

การเข้าใช้ระบบต่าง ๆ ภายใต้ระบบสารสนเทศด้านสังคม มีหลายช่องทาง ได้แก่

  1. พิมพ์ URL ของแต่ละระบบโดยตรง ผ่าน web browser

Google Chrome     Mozilla Firefox

EIS : http://eis.m-society.go.th/

MIS : http://mis.m-society.go.th/

GIS : http://misge.m-society.go.th/

  1. เข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

URL : http://www.m-society.go.th เมนู สารสนเทศ