สนง.พมจ.สตูล ได้รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สโลแกน “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง”

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น
“เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสือมวลชน ได้ระดมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศตลอดทั้งเดือน เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญ ของปัญหาความรุนแรงดังกล่าว ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และในปี ๒๕๖๑
ได้กำหนดการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการ
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด
“ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง”  โดยมีคำรณรงค์ “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง” โดยใช้
กิจกรรมการจัดขบวนรณรงค์ การติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว และกิจกรรมรณรงค์ดวยสอทีสร้างสรรค์ เพื่อให้สังคม
ทุกภาคส่วนได้มีความตระหนักต่อปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย และสร้างความร่วมมือเพื่อยุติความรุนแรง
ต่อ เด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ